رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ فکسی و جایگاه قانونی آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۶۰۳
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۶۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۹دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابلاغ فکسی و جایگاه قانونی آن
قاضیاحمد خضرائی
چاووشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ فکسی و جایگاه قانونی آن: ابلاغ رأی از طریق فاکس فاقد محمل قانونی است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به اظهارات وی توجهی نشده و ابلاغ رأی هیأت تشخیص از طریق فاکس فاقد محمل قانونی است و بر این اساس حق دفاع کارفرما نادیده انگاشته شده است، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

خضرائی چاوشی