رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ پستی و جایگاه قانونی آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۹۵۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۹۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۹/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابلاغ پستی و جایگاه قانونی آن
قاضیبشارتی فر
اردلان
مرتضی عاشوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ پستی و جایگاه قانونی آن: ابلاغ آرای دیوان میبایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد و ارسال رأی از طریق اداره پست، ابلاغ قانونی محسوب نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مستندات ارسال شده توسط اداره طرف شکایت، رأی معترض عنه در مورخه ۷/۳/۹۱ به شاکی ابلاغ قانونی شده، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، خارج از مهلت سه ماهه مقرر در قانون بوده و در اجرای ماده ۱۷ همان قانون قرار رد شکایت و تقاضای دستور موقت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ما حصل پرونده اینست: شاکی (تجدید نظر خواه) با تقدیم دادخواست نسبت به رأی ۹۱/۳۷۹ -۱۳۹۱/۲/۲۱ صادره از ناحیه هیأت موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور شکایت کرده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته به استدلال اینکه شاکی ظرف مهلت سه ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت نکرده، به استناد ماده ۱۷ همان قانون قرار رد شکایت شاکی را صادر کرده است. نظر به اینکه استناد شعبه محترم ۷ دیوان در صدور قرار فوق الذکر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون صدرالاشاره بوده که در تبصره مذکور صریحا قید گردیده ابلاغ رأی باید مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت گیرد، در حالیکه جوابیه مرجع طرف شکایت در لایحه جوابیه دلالتی بر این امر ندارد و ارسال رأی از طریق پست به طوری که در جوابیه اخیر الذکر اعلام گردیده ابلاغ قانونی تلقی نمی گردد. علیهذا تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه وارد تشخیص و با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته مستندا به ماده ۷۲ قانون فوق الذکر اعاده پرونده را به شعبه بدوی صادر کننده قرار برای رسیدگی ماهوی مقرر می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان عاشوری