رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اتهام جزایی و تاثیر آن در آرا هیات های گزینش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۳۱۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۳۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاتهام جزایی و تاثیر آن در آرا هیات های گزینش
قاضیمحمدرضا دلاوری
علیقلی فرح پور
ذبیح اله واحدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اتهام جزایی و تاثیر آن در آرا هیات های گزینش: اتهام جزایی باید درمرجع قضایی مورد رسیدگی قرارگیرد و قبل از اثبات اتهام در مرجع ذیصلاح قانونی، هیأت گزینش صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرمانه و اثبات آنرا جهت رد صلاحیت ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض رای هیات مرکزی گزینش به شماره ۸۳۰/۸۶۱۲۰/۴ مورخه ۹۴/۳/۲۵ ]با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته شاکی اعتراض به نظریه اصداری از سوی گزینش می باشد که وی دلایل و مدارک مثبته مبنی بر تخطی و تخلف از مقررات قانونی در نحوه و شیوه رسیدگی مرجع طرف شکایت و تضییع حقوق خویش که موجبات نقض و ابطال رأی معترض عنه را به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است. بدین لحاظ ضمن تأیید نظریه گزینش حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه وارد نمودن اتهام ارتباط نا مشروع بانامحرم واجد وصف جزائی بوده و باید در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرارگیرد و قبل از اثبات اتهام در مرجع ذیصلاح قانونی گزینش صلاحیت رسیدگی به اتهام محرمانه و اثبات آنرا جهت رد صلاحیت ندارد و مطابق ماده ۱۵ قانون گزینش پس از اثبات اتهام به موجب حکم قطعی مرجع قضائی ذیصلاح گزینش مجاز است با استناد به رای محکومیت به عنوان بینه، مرتکب را واجد ضوابط عمومی گزینش ندانسته و رد صلاحیت نماید و لذا بنا به جهات فوق و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی که در احراز اتهام تجدیدنظر خواه نقض گوینده تقاضای تجدیدنظرخواهی را مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان و........ آن حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به بررسی مجدد به تجویز ماده ۶۳ قانون دیوان صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است.

مستشار شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دلاوری