رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات انجام اضافه کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۳۵۲
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۳۵۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثبات انجام اضافه کار
قاضیحسینی طباطبائی
مهدوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات انجام اضافه کار: اثبات انجام کار در غیر وقت اداری بر عهده خواهان است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی تقاضای پرداخت اضافه کاری ازتاریخ ۱/۷/۸۶ لغایت ۳۱/۶/۸۷ می باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوت به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به اینکه مطابق ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ پرداخت اضافه کار تنها در قبال کار اضافی در ساعات غیر اداری تجویز گردیده است و اداره کل آموزش و پرورش به شرح لایحه دفاعیه منکر کار اضافی مشارالیه در غیر ساعات اداری می باشد و از طرفی نامبرده دلیلی بر اضافه کار در غیر وقت اداری ارائه ننموده است، علیهذا پرداخت اضافه کاری درحق وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین تخلف از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی از سوی مشتکی عنه شده باشد ثابت نیست. با وصف مراتب خواسته غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده قانونی صدرالذکر و با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهدوی حسینی طباطبائی