رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات تقلب داوطلب توسط دوربین های مداربسته

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۲۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثبات تقلب داوطلب توسط دوربین های مداربسته
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی
آشورلو
امجدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات تقلب داوطلب توسط دوربین های مداربسته: محتویات دوربین های مدار بسته از ادله قانونی اثبات دعوی محسوب نیست و صرفا اماره ای قضایی می باشد و بر این اساس دلالت آن بر تقلب داوطلب نمی تواند حق بر تحصیل را تضییع کند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای موضوع خواسته فوق البیان [توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی رأی شماره ... رسیدگی به هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری] موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

آشورلو


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریدر خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه قبل از صدور رأی معترض عنه که حاکی از محرومیت شاکی از شرکت در آزمون است شاکی اقدام به شرکت در آزمون دانشگاه آزاد نموده و پس از قبولی شروع به تحصیل نموده و در حال دفاع از پایان نامه می باشد و اطلاعی از محرومیت خود از شرکت در آزمون نداشته و در این راستا متحمل هزینه های تحصیل گردیده است و اقدام طرف شکایت در محرومیت شاکی از شرکت در آزمون پس از این مراحل بوده، نظر به اینکه تنها دلیل صدور رأی معترض عنه برداشت دوربین های مدار بسته بوده که صرفا جنبه اماره قضائی داشته و دلیل دیگری ابراز نشده که اماره مرقوم را تقویت نماید تا باعث محرومیت شاکی از حق مسلم تحصیلی گردد و با عنایت به نظریه مشاور تعیین شده از طرف ریاست محترم دیوان در راستای ذیل ماده ۶۳ از قانون دیوان که حاکی از تقویت نظر فوق بوده، علیهذا شکایت مطروحه به نظر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه تجدید نظرخوانده در سال ۱۳۹۱ در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نموده که در آن تاریخ نامبرده مبنی بر حکم قطعی به محرومیت از آزمون محکومیت نیافته بود و رأی سابق هیأت رسیدگی کننده نقض شده بود و لذا قبولی وی در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مواجه با مانع نبوده و با قبولی در آزمون نمی توان وی را از تحصیل محروم نمود و برای محرومیت از تحصیل دلیل قانونی وجود ندارد و از طرفی نامبرده در آزمون سال ۱۳۹۰ پذیرفته نشده است و اعمال مجازات بند (ب) ماده ۶ در حقوق نامبرده توجیه قانونی نداشته است و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر دیگری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه قبل از صدور رأی معترض عنه که حاکی از محرومیت شاکی از شرکت در آزمون است شاکی اقدام به شرکت در آزمون دانشگاه آزاد نموده و پس از قبولی شروع به تحصیل نموده و در حال دفاع از پایان نامه می باشد و اطلاعی از محرومیت خود از شرکت در آزمون نداشته و در این راستا متحمل هزینه های تحصیل گردیده است و اقدام طرف شکایت در محرومیت شاکی از شرکت در آزمون پس از این مراحل بوده، نظر به اینکه تنها دلیل صدور رأی معترض عنه برداشت دوربین های مدار بسته بوده که صرفا جنبه اماره قضائی داشته و دلیل دیگری ابراز نشده که اماره مرقوم را تقویت نماید تا باعث محرومیت شاکی از حق مسلم تحصیلی گردد و با عنایت به نظریه مشاور تعیین شده از طرف ریاست محترم دیوان در راستای ذیل ماده ۶۳ از قانون دیوان که حاکی از تقویت نظر فوق بوده، علیهذا شکایت مطروحه به نظر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

امجدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه تجدید نظرخوانده در سال ۱۳۹۱ در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نموده که در آن تاریخ نامبرده مبنی بر حکم قطعی به محرومیت از آزمون محکومیت نیافته بود و رأی سابق هیأت رسیدگی کننده نقض شده بود و لذا قبولی وی در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مواجه با مانع نبوده و با قبولی در آزمون نمی توان وی را از تحصیل محروم نمود و برای محرومیت از تحصیل دلیل قانونی وجود ندارد و از طرفی نامبرده در آزمون سال ۱۳۹۰ پذیرفته نشده است و اعمال مجازات بند (ب) ماده ۶ در حقوق نامبرده توجیه قانونی نداشته است و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر دیگری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی