رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۵۰۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۵۰۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما
قاضیاحمدرحیمی
نبی اله کرمی
چاووشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما: کارفرما باید جهت اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر، سند پرداخت وجه ارائه نماید و صرف ارائه ی برگه تسویه حساب کافی نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب به تنهایی جهت بری الذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر کافی نیست و کارفرما باید سند پرداخت ارایه نماید، که در مانحن فیه ارایه نداده است و مضافا اینکه هیأت های تشخیص و حل اختلاف مکلف هستند در رابطه [با] اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار نظر نمایند، و علاوه بر موارد فوق کارفرما مکلف است حق سنوات را بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت نماید که این موضوع نیز مغفول مانده است، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری

چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احمد رحیمی - نبی اله کرمی