رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر آرای مراجع حل اختلاف کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۰۶۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۰۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر آرای مراجع حل اختلاف کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
قاضیمحمدرضا دلاوری
نبی اله کرمی
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر آرای مراجع حل اختلاف کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی: آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، برای سازمان تأمین اجتماعی، معتبر و لازم الاجرا است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۰-۲۹ مورخه ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا می باشد و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجها به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با توجه به اینکه مزایای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی از توابع رابطه اشتغال می باشد که با احراز رابطه کارگر و کارفرمائی توسط هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار حق برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی به طور تبعی برای وی و افراد تحت تکفل با رعایت شرایط مقرر در قانون ایجاد می شود و با التفات به اینکه قانونگذار در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی بر شمرده و تأخیر و عدم پرداخت آن را رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده ندانسته است و با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ... هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان، اشتغال مرحوم از ... لغایت ... و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و با توجه به اینکه با وصف اشتغال آن مرحوم طی این مدت عدم احتساب مدت مزبور در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی می باشد و با عنایت به اینکه با احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی، شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی نیز تحقق می یابد، لذا بر این پایه به تجویز بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آرای ۵۱۸-۵۱۷—۱۳۸۶/۷/۱۶ و ۶۷۸-۱۳۸۶/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان نسبت به احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی و برقراری مستمری بازماندگان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان، مستند به ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

رییس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

کرمی - دلاوری