رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۹۸۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۹۸۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
قاضیاحمدخضرایی
زین العابدین تقوی
عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت آقای الف. ر. به طرفیت تأمین اجتماعی قزوین، به خواسته الزام مشتکی عنه به پذیرش حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ... لغایت ... و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی، با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن، نظر به اینکه برابر رأی شماره ... هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تاکستان، رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی و کارفرمایش (شرکت ...) احراز گردیده و کارفرما به تجویز ماده ۱۴۸ قانون کار، به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شاکی مکلف گردیده و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد و دفاع مؤثری از سوی طرف شکایت به عمل نیامده، لذا بنا به مراتب فوق شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص، مستندا به رأی وحدت رویه مزبور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۴ و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

رییس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان، با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان، با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

زین العابدین تقوی - احمد خضرایی