رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اخراج بر پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۴۰۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۴۰۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر اخراج بر پاداش پایان خدمت
قاضیمحمدی
حمیدرضاشریعت فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اخراج بر پاداش پایان خدمت: در صورت اخراج از محل خدمت، پرداخت سنوات پاداش پایان خدمت منتفی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه ناجا به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت سنوات و مزایای ۱۷ سال ایام اشتغال به خدمت] با عنایت به اینکه خواهان از محل خدمتی اخراج گردیده است و با فرض اخراج پرداخت سنوات (( پاداش پایان خدمت )) منتفی بوده و مضافا در زمان اشتغال خواهان قواعد و مقرراتی در خصوص پرداخت سنوات و ... وضع نگردیده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته مقدور و ممکن نبوده و حکم بر رد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری - شریفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجائیکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شریعت فر محمدی