رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۹۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن
قاضیمحمدرضا دلاوری
محمدناصر فرجی
غلامرضا مولابیگی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن: ادامه خدمت چند ماهه بعد از انقضای مدت قرارداد، موجب الزام شهرداری به تمدید قرارداد استخدامی نخواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این که اولا- به موجب دادنامه مورخ ... هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران - ری شاکی مشمول مقررات خاص استخدامی تشخیص و با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار، هیأت تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فیمابین شاکی و شهرداری از خود نفی صلاحیت نموده است، ثانیا- مستندات ارائه شده از سوی شاکی دلالت بر وضعیت استخدامی موقت را داشته و شاکی مشمول بند "ب" ماده ۲ آئین نامه استخدامی شهرداری کشور می شود و با خروج از دایره شمول قانون کار با توجه به تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات است و در صورت ارتکاب تخلف بایستی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود، ثالثا- قطع رابطه استخدامی به دلیل ارتکاب تخلف به نوعی مجازات محسوب که طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است و دستگاه متبوع مستخدم مجاز نبوده بدون ارجاع تخلف به هیأت رأسا مبادرت به قطع ارتباط کاری با شاکی نماید، بنابراین شکایت مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ضمن ابطال تصمیم شهرداری و اعاده حقوق تضییع شده حکم به اعاده به کار، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تایخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که به دلالت احکام و قراردادهای استخدامی پیوست دادخواست از جمله قرارداد شماره ... مورخ ... شاکی از مستخدمین قراردادی شهرداری بوده و دلیلی بر این که نامبرده به استخدام رسمی پذیرفته شده است ارائه نشده و چون طبق آخرین قرارداد استخدامی ارائه شده، نامبرده تا تاریخ ... به عنوان مستخدم قراردادی دارای قرارداد استخدامی بوده و با انقضای مدت مذکور شهرداری از تمدید قرارداد خودداری کرده و صرف عدم تمدید قرارداد به منزله اعمال مجازات اداری تلقی نمی گردد و دلیل قانونی بر الزام دستگاه متبوع مستخدم نسبت به تمدید قرارداد استخدامی محرز نیست، بنابراین تکلیف شهرداری طرف شکایت نسبت به تمدید قرارداد و موافقت با بازگشت به کار شاکی منطبق با مقررات نبوده است و چون قطع رابطه کاری ناشی از عدم تمدید قرارداد بوده و ادامه خدمت شاکی بعد از انقضای مدت قرارداد به مدت دو ماه و چند روز موجب ایجاد حق جهت تکلیف به تمدید قرارداد استخدامی نمی باشد، علیهذا با اختیار حاصله از ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۸/۹/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشار ان شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی مولابیگی