رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر ازدواج بر مستمری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۹۸۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۹۸۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر ازدواج بر مستمری
قاضیاحمدرحیمی
نبی اله کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر ازدواج بر مستمری: ازدواج مانع دریافت مستمری زوجه نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۲/۱۲/۱ ازدواج مانع دریافت مستمری نبوده و از طرفی با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب بوده و ناظر به آینده می باشد. مگر اینکه تصریح به گذشته شده باشد . فلذا شکایت وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۹دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۴۸ قانون حمایت خانواده و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه

رحیمی کرمی