رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر ازدواج مجدد زوجه دائم متوفی بر دریافت مستمری بازماندگان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۳۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر ازدواج مجدد زوجه دائم متوفی بر دریافت مستمری بازماندگان
قاضیمحمدرضا دلاوری
علیقلی فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر ازدواج مجدد زوجه دائم متوفی بر دریافت مستمری بازماندگان: زوجه دایم متوفی از مستمری بازماندگان برخوردار می گردد و ازدواج مجدد وی حتی پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مانع دریافت حقوق مذکور نمیباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تامین اجتماعی کرمانشاه به خواسته برقراری مستمری بازماندگان] نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ازدواج مجدد شاکی مانع و مسقط حق قانونی وی از استفاده مستمری بازماندگان نمی باشد و مضافا حسب تبصره ماده مذکور مقررات این قانون به گذشته تسری دارد. لذا شکایت شاکی در خور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری بازماندگان در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری - شجاعی نوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض عنه تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

فرحپور - دلاوری