رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر بر حق بیمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۳۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر بر حق بیمه
قاضیعبدالمنافی
محمدرضا دلاوری
رحیم باقری زیاری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر بر حق بیمه: کوتاهی کارفرما در تنظیم لیست حق بیمه و اشتباه در ذکر عنوان شغلی، نافی حقوق کارگر در بهره مندی از حقوق مربوط به عنوان واقعی شغل خود نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه کارفرمای شاکی در تهیه و تنظیم و ارسال لیست حق بیمه، عنوان شغلی وی را به نحو صحیح و واقعی ارسال ننموده و از طرفی به موجب رأی اداره کار، عنوان شغلی شاکی مورد تأیید قرار گرفته و رأی مزبور نیز در هیچ مرجع صالحی نقض یا [مورد] خدشه قرار نگرفته و از طرفی قصور و کوتاهی کارفرما نمی تواند سبب تضییع حقوق شاکی گردد و مشتکی عنه هم دفاع مؤثری معمول نداشته است، لذا شکایت مطروحه را موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، حکم به ورود شکایت و اصلاح عنوان شغلی به شرح مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

باقری زیاری - دلاوری