رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اظهارات متعارض در تحقیقات گزینش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۶۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر اظهارات متعارض در تحقیقات گزینش
قاضیغلامرضا مولابیگی
سید کاظم موسوی
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اظهارات متعارض در تحقیقات گزینش: در صورت وجود تعارض در اظهارات محققین گزینشی، هیچ یک مفید اطمینان نخواهد بود و نمی توان بر اساس یکی از اظهارات اقدام به نفی صلاحیت گزینشی نمود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اصولا"رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و.... منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان می باشد و در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده چون ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رأی معترض عنه باشد ابراز و اقامه نشده و از طرفی رأی مورد اعتراض بر مبنای موازین و مقررات و ضوابط صادر گردیده و تخطی و یا تخلفی در اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی باشد. بنا به مراتب فوق ضمن رد اعتراض مطروحه رأی معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری

محمد حسن پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اظهارات محققین درتایید صلاحیت نامبرده و در نفی صلاحیت عمومی وی باهم تعارض دارند، مفید اطمینان نیست. لذا با استناد ماده ۱۵ قانون گزینش مستلزم رسیگی مجدد است. ایراد وارده ازسوی تجدیدنظرخواه موثر بوده است. لذا باستناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۷۷۲-۱۳۹۳/۸/۲۱ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادره از هیأت مشتکی عنه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی