رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اظهار تردید منابع تحقیق در صلاحیت داوطلبان استخدام

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۰۹۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۰۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر اظهار تردید منابع تحقیق در صلاحیت داوطلبان استخدام
قاضیحسن مهدوی
محمدرضا دلاوری
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اظهار تردید منابع تحقیق در صلاحیت داوطلبان استخدام: صرف اظهار تردید برخی از منابع تحقیق محلی، نمی تواند منجر به رد صلاحیت گزینشی داوطلب شود. رد صلاحیت مستلزم ,وجود قرائن و امارات اطمینان آفرین است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده دفاعیات طرف شکایت و پرونده گزینشی شاکی، نظر به اینکه وفق ماده ۱۵ قانون گزینش، رد صلاحیت باید بر اساس اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان و قرائن و امارات موجب اطمینان به عمل آید که در ما نحن فیه بدین نحو عمل نگردیده و منابع مورد تحقیق، داوطلب را در برخی موارد مورد تأیید قرار داده و صرف اظهارنظر تردید برخی از آنان در بعضی از موارد، با توجه به صراحت ماده ۱۵۱ قانون فوق نمی تواند موجب حصول نتیجه منجر به رد صلاحیت گردد و با علاوه بر اینکه آرای هیأت باید مستدل و مستند باشد و علیهذا نیاز مجدد به بررسی بیشتر و اعطای فرصت دوباره و کافی به شاکی جهت رفع مشکلات و موانع اعلام شده در مصاحبه می باشد، بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳ ، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام تا هیأت مربوطه ضمن رعایت موازین قانونی و مقررات و توجه به موارد فوق رأی شایسته صادر نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ همان قانون، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر این دیوان می باشد.

دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهدوی - دلاوری