رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۳۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۳۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم
قاضیدیزجی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم: اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم بر اساس قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، بلکه کاشف از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون میباشد و کارمند بازنشسته مستحق دریافت فوق العاده جذب مناطق محروم است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی]؛ نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست، خدمت شاکی در شهرستان اندیمشک محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۳ - ۲۲/۸/۸۶، اعلام شهرستان اندیمشک به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰، حکایت از محروم بودن منطقه مذکور و سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ می نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است. علیهذا با این اوصاف، شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۰و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم بر الزام طرف شکایت ردیف اول مبنی بر پرداخت مطالبات شاکی موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن در حق شاکی و اعمال آن در حقوق بازنشستگی توسط مشتکی عنه ردیف دوم صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری

دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (مدیریت امور حقوقی) نسبت به دادنامه ۱۷۳۷-۲۸/۷/۹۲ صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط و سابقه و رأی معترض عنه و با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواه، صرف نظر از اینکه در رأی صادره و مورد اعتراض، تخلف از قانون و تخطی از مقررات مشهود نیست و از سوی تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرک قابل توجهی که نقض رأی موصوف را ایجاب نماید ارائه نگردیده است؛ نظر به آراء صریح وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۸۵-۷۲۳- ۲۶/۸/۸۶ و ۸۷-۸۳-۲۵/۲/۸۴ و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظر، رأی معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی