رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۶۲۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۶۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان
قاضیاحمدخضرایی
زین العابدین تقوی
سامانلو

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان: انفصال دائم مستخدم ، موجب بی حقی بازماندگان وی در دریافت مستمری بازماندگان نبوده و ایشان با عنوان مستمری بگیر غیر همکار، مستحق دریافت بیمه به میزان پرداخت شده می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم ش.الف. الف.ط. به طرفیت خوانده سازمان تامین اجتماعی تهران، به خواسته الزام سازمان به برقراری مستمری بازنشستگی همسر و پرداخت کلیه معوقات از مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۱ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر باینکه شوهر شاکیه به علت انفصال دائم از خدمات دولتی اخراج گردیده و اطلاق مستمری بگیر همکار به ایشان موجه نبوده، لکن با عنایت به پرداخت حق بیمه به مدت ۲۹ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز توسط مورث نامبرده در زمره بیمه پردازان قرار گرفته است از این رو حقی برای مورث ایجاد گردیده و می بایست مستمری وی با عنوان مستمری بگیر غیر همکار پرداخت گردد بر این اساس خواسته شاکیه موجه و قابل قبول بنظر می رسد، مستندا به مواد ۴ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد .این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت ادری می باشد.

دادرس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری - سامانلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی برمخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظر خواهی و با اصلاح و الحاق درسطر هفتم بعد از حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی