رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر انقضای سمت در زمان طرح شکایت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۴۴
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۴۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه۳۲ دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر انقضای سمت در زمان طرح شکایت
قاضیعبدالهی
کریمی‏تبار

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر انقضای سمت در زمان طرح شکایت: زائل شدن سمت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در زمان طرح شکایت از موارد رد دادخواست است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اقامه دعوی با مدیرعاملی آقای (الف.الف.) و عضویت (ی.و) با وکالت دادگستری آقایان (ج.م.) و (ن.ز.) به عمل آمده، با انقضای مدت (۲ و ۱ سال) که نامبردگان مدیریت عاملی و حق عضویت و حق امضا داشته اند، سمت آنها زائل گردیده است زیرا طرف دعوی به این امر ایراد نموده است و در آگهی تاسیس آقای (الف.الف).به سمت مدیرعاملی و آقای (ی.ف.) به عنوان عضو هیأت مدیره که حق امضا داشته اند از تاریخ ۸/۳/۱۳۸۹ به مدت دو سال این سمت را داشته اند و آخرین تغییرات نیز ارائه نگردیده است و این در حالی است که تاریخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ۲۴/۳/۱۳۹۱ ثبت و انجام گرفته است. ضمن اینکه ایراد دیگر طرف شکایت [این است که] سمت نامبردگان و آقای (م.ک.) در روزنامه رسمی آگهی نشده و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نگردیده است. علیهذا با پذیرش ایراد شهرداری اصفهان به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و انقضای سمت آنها، بدین وسیله مستندا به بند پ ماده ۲۰ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

کریمی تبار عبدالهی