رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۸۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
قاضیمحمدرضا دلاوری
ذبیح اله واحدی
حسن عباسیان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم: بومی بودن اشخاص در یک محل محروم ملازمه ای با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل و نیز عدم پرداخت پاداش منطق محروم به ایشان ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای خ. م.پ. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خوزستان به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه پاسخ واصله مثبوت به شماره ... دفتر این شعبه نظر به اینکه به موجب بند۳ تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ /ت ۲۱۵ ه-۱۳۷۳/۶/۱۲ هیات وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و شاغل در دهستانها موضوع ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و ماده ۲۲ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست خدمت می کنند برابر یکماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل بعنوان پاداش مناطق محروم پرداخت می شود و به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تولد و بومی بودن اشخاص در یک محل محروم ملازمه ای با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و با توجه به دادنامه دیگر به شماره ۸۳-۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیات محترم عمومی همین دیوان که بومی بوده مستخدمین دولت را مانع پرداخت پاداش مذکور ندانسته و با توجه به اینکه محل خدمت شاکی نیز جزء مناطق محروم احصاء گردیده، فلذا مستندا به مصوبه مذکور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های فوق الذکر شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت پاداش مناطق محروم از تاریخ استحقاق لغایت پایان سال ۱۳۸۵ (با توجه به لغو پاداش مزبور به موجب بند ۱۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و حذف بند ۳ تصویب نامه مذکور) در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه دوم دیوان عدالت اداری

عباسیان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دیوان به استناد ماده ۷۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه خواسته تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی مطالبه مزایای موضوع مواد اول و دوم قانون جذب نیرو به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی بوده که باعنایت به محل خدمت وی که جزء شهرهای واقع درمناطق محروم است مشمول قانون صدر الذکر است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با اصلاح قسمتی از مفاد رای مورد اعتراض ازآخرسطر دوم ( ......به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ه مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۲ درخصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و شاغل در دهستانها موضوع ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری به مواد یک و دو قانون جذب نیرو به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ و اصلاح پاداش مناطق محروم درخواسته و متن رای بدوی به فوق العاده جذب و اعطاء یکماه مرخصی به نسبت مدت خدمت تجدیدنظرخوانده در مناطق محروم در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۹ علاوه بر مرخصی استحقاق سالیانه و در مورد وجوه مربوط به مرخصی براساس آخرین حکم کارگزینی زمان تادیه، دادنامه شعبه بدوی تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ذبیح اله واحدی - محمد رضا دلاوری