رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تأخیر در تصویب آیین نامه اجرایی فوق العاده ایثارگری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۰۵۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۰۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر تأخیر در تصویب آیین نامه اجرایی فوق العاده ایثارگری
قاضیپورمهدی
مهدوی
جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تأخیر در تصویب آیین نامه اجرایی فوق العاده ایثارگری: عدم تصویب آییننامه اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین میباشند، -از جمله فوق العاده ایثارگری - نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت متشکی عنهما [و. و سازمان بازنشستگی کل کشور]، به خواسته مذکور [الزام به اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری]؛ نظر به این که با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی از تاریخ ۱/۱/۸۸، شاکی با مدارک ابرازی استحقاق دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دارد و تأخیر در بررسی و کارشناسی موضوع، مسقط حقوق مکتسبه شاکی نمی تواند باشد. لذا بنا به مراتب، مستندا به قانون مذکور و مواد ۳ و۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام متشکی عنهما به احتساب فوق العاده ایثارگری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری

پور مهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که ادعای عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون، موجبات تضییع حقی که قانونگذار به مشمولان آن قانون اعطا نموده نمی شود و با توجه به این که اعتراض موجهی که موجب نقض حکم شعبه بدوی را اثبات نماید به دیوان ابراز و ارائه نشده است و دادنامه معترض عنه وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدیدنظرخواهی، حکم شعبه بدوی به شماره ۰۳۲۵ را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهدوی جباری