رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۸۹۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۸۹۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت تأمین اجتماعی
قاضیروحی
تقوی
باقری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت تأمین اجتماعی: عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نمی گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتوای پرونده من جمله اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست [الزام بنیاد به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال]؛ نظر به اینکه اولا- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام اشتغال شاکی را در مدت ذکر شده مورد تأیید قرار داد، ثانیا- هر شخصی حق دارد از مزایای اشتغال خود از جمله احتساب آن جزو سوابق بیمه ای خود بهره مند گردد، ثالثا- عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی باشد، بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستندا به آراء شماره ۵۱۸-۵۱۷- ۸۶/۷/۱۵ و شماره ۲۲۰-۸۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و الزام بنیاد به پرداخت حق بیمه و تأمین اجتماعی به قبول آن و احتساب سابقه صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۹ دیوان عدالت اداری

روحی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

باقری تقوی