رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تأمین اعتبار بر حقوق مکتسبه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۱۴۸
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۱۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر تأمین اعتبار بر حقوق مکتسبه
قاضیعلیقلی فرح پور
احمد خضرائی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر تأمین اعتبار بر حقوق مکتسبه: عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق مکتسبه اشخاص نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و توجها به لایحه دفاعیه اداره خوانده به قبول خواسته شاکی و اعلام به اینکه عدم پرداخت به لحاظ مشکلات مالی و اعتباری بوده لهذا نظر به اینکه عدم تأمین اعتبار نمی تواند مسقط حقوق مکتسبه شخص باشد. ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری - رنگ آمیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۳ تجدیدنظردیوان عدالت اداری

خضرایی فرحپور