رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر حقوقی اعلام رضایت کارگر در خصوص دریافت مطالبات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۵۲
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر حقوقی اعلام رضایت کارگر در خصوص دریافت مطالبات
قاضیاحمدرحیمی گرجی
نبی اله کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر حقوقی اعلام رضایت کارگر در خصوص دریافت مطالبات: رضایت کارگر نسبت به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ حقوقی فاقد اثر می باشد چرا که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون، در عداد مطالبات ممتاز و از حقوق آمره بوده که لازم الاجرا می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی شعبه ۴ تهران به خواسته اعتراض به قطع غیرقانونی مستمری بازنشستگی به سبب اقرار به عدم اشتغال نزد کارفرما و الزام به برقراری مجددآن]نظر به محتویات پرونده و مدارک استنادی و ابرازی خوانده، به استناد رضایت نامه شاکی مبنی بر عدم اشتغال در کارگاه خبازی و همچنین رأی هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان و از دست دادن احراز شرایط بازنشستگی حکم مشارالیه را لغو نموده است؛ اولا) اقرار و یا رضایت نامه مورد استناد خوانده شرایط مواد ۲۰۲ الی ۲۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته ضمن آنکه در اقرار مورد استناد بر خلاف لایحه تقدیمی خوانده، شاکی هیچ گونه اقراری مبنی بر عدم اشتغال در کارگاه ننموده است؛ ثانیا) اساس رضایت کارگر نسبت به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ حقوقی فاقد اثر می باشد چرا که به استناد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز و از حقوق عمومی بوده که لازم الاجرا نیز می باشد. بنابراین رضایتنامه و یا اقرار مورد استناد فاقد اثر می باشد؛ ثالثا رأی مورد استناد خوانده (برگ ۱۲۷ پرونده فنی) مورخ ۹۰/۰۷/۱۰ طی رأی مورخ ۹۱/۰۷/۳۰ هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات (برگ ۱۵۳ پرونده فنی) فسخ (نقض گردید) و نمی تواند مستند مدللی در اقدام مورد شکایت باشد. بنابراین با توجه به موارد معنونه اقدام خوانده در لغو حکم بازنشستگی شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده[است] لذا رأی به ورود شکایت شاکی و برقراری مجدد مستمری بازنشستگی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری - شجاعی نوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی نظر به اینکه اعتراض تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که موجب مخدوش یا متزلزل کردن رأی تجدید نظرخواسته گردد و در جریان رسیدگی و صدور رأی نیز عدم رعایت آئین دادرسی و مقررات و موازین قانونی احراز نگردید، بنابراین به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید و ابرام می گردد. رأی اصداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

رحیمی کرمی