رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر حقوقی تبدیل واحد تجاری به بانک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۴۷۴
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۴۷۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر حقوقی تبدیل واحد تجاری به بانک
قاضیمحمد حسن پیرزاده
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر حقوقی تبدیل واحد تجاری به بانک: تبدیل واحد تجاری به بانک بدون اضافه شدن به بنا، به لحاظ اینکه بانک نیز کاربری تجاری دارد، تخلف ساختمانی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [ شهرداری منطقه ۳ اصفهان] به خواسته مذکور [نقض رأی کمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه اگر چه تبدیل تجاری به بانک بدون اضافه شدن بنا به لحاظ اینکه بانک نیز تجاری محسوب می شود تخلف ساختمانی نمی باشد و کمیسیون نیز بر همین اساس موضوع تخلف را منتفی داشته است لکن این مسأله باعث نمی گردد که کسری پارکینگ مورد نیاز برای بانک طبق ضوابط و مقررات موضوعه را نادیده گرفت و از کنار آن گذشت. زیرا این بر اساس اصول شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از سلب آسایش از مجاورین ناشی از پارک خودرو در معبر و همچنین جلوگیری از ایجاد معضل ترافیکی لازم و ضروری شناخته شده است و بر خلاف ادعای شاکی کسری پارکینگ تخلف تابعی از تخلف تبدیل تجاری به پارکینگ نبوده تا به تبع انتفاء تخلف اصلی منتفی گردد. بلکه ضوابط و مقررات موضوعه تعداد پارکینگهای خودروی مورد نیاز برای بانک را با لحاظ تعداد کارکنان و کثرت مراجعین آن بیشتر از پارکینگ مورد نیاز برای یک یا دو واحد تجاری تعیین نموده و بانک نیز موظف به تأمین آن بوده و به علت تخلف از این تکلیف و وظیفه به کمیسیون ماده صد معرفی که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق با ضوابط و موازین قانونی حکم به محکومیت وی به پرداخت جریمه صادر شده است و هیچ یک از ایرادات و اشکالات مطروحه از سوی شاکی توانایی ورود خدشه و خللی به ارکان رأی صادره و اثبات تخطی و تخلف شهرداری و کمیسیون از قانون و مقررات و نهایتا نقض رأی مورد اعتراض را ندارد و لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد ۱۰و۱۱ و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری - رسالتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تعیین میزان جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ به استناد تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان در چارچوب مقررات قانونی حاکم بر موضوع بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در تأیید و رأی معترض عنه منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع بوده است. لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه غیر موجه دانسته تقاضای تجدید نظرخواهی حکم به رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه و تأیید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده