رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی برائت مراجع قضایی بر رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۴۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر رأی برائت مراجع قضایی بر رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
قاضیمرتضی علی اشراقی
حمیدرضاشریعت فر
محمدعرفان
مرتضی شریفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی برائت مراجع قضایی بر رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری: صدور رأی برائت از سوی مراجع قضایی، مانع از رسیدگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض خواهان به مفاد رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ناجا به تاریخ...، با عنایت به اینکه اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ارائه و ابراز نگردیده است و ایرادات مطروحه خدشه و خللی به موضوع خواسته وارد ننموده و رأی معترض عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحا اصدار و تخلفی در آن ملحوظ و مشهود نمی باشد، از طرفی رسیدگی به وضعیت نامبرده از اختیارات قانونی هیات های یاد شده بوده و صدور رای بر برائت، مانع از رسیدگی هیات های رسیدگی به تخلفات نمی باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری - شریفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ف.الف. ز. فرزند ف. به طرفیت ناجا، نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدید نظر خواه صورت نپذیرفته و رأی معترض عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رای مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رییس و مستشاران شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

اشراقی - عرفان - شریعت فر