رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی مراجع دادرسی کار برای سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۲۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر رأی مراجع دادرسی کار برای سازمان تأمین اجتماعی
قاضیمحمدرضا دلاوری
محمد ساریخانی
طباطبائی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی مراجع دادرسی کار برای سازمان تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و با توجه به اینکه مطابق مادتین ۲ و ۳ قانون کار، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است و آرای صادره از سوی هیأت های مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۲۹-۳۰- ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، مشعر بر همین معناست و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و همچنین شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه قانونگذار مطابق ماده ۳۶ قانون مذکور کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی احصا نموده و تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت آن از سوی کارفرما را رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده ندانسته است، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به آمره بودن قانون و با توجه به رأی شماره ... هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران، شاکی از تاریخ ... لغایت ... در کارگاه شهرداری منطقه ۱۳ تهران اشتغال داشته، علیهذا با وصف اشتغال نامبرده طی مدت یاد شده عدم دریافت حق بیمه و عدم احتساب مدت مزبور جزء سنوات بیمه پردازی خلاف مقررات محسوب، ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با وصف مراتب، خواسته موجه تشخیص و مستندا به رأی فوق الذکر هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران و با رعایت بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت دایر بر الزام تأمین اجتماعی طرف شکایت به دریافت حق بیمه ایام مذکور و احتساب مدت مزبور جزء سابقه بیمه پردازی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری

طباطبائی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری