رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رعایت اصول فنی بر احداث بنای مازاد بر تراکم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۹۶۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۹۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر رعایت اصول فنی بر احداث بنای مازاد بر تراکم
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رعایت اصول فنی بر احداث بنای مازاد بر تراکم: رعایت اصول فنی و یا استحکام بنا نمی تواند مجوزی برای احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمان بوده باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

هر چند صدور دستور موقت نشان نمی دهد که حق با کدام یک از طرفین پرونده بوده و در محاسبات شعبه به هیچ وجه منظور نمی گردد، لکن با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن، نظر به اینکه فعل/ترک فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارت می گردد و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده ۳۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رأی مذکور صرفا در خصوص تخریب صادر و اعلام می دارد . این دستور قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلائل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا دستور موقت سابق الصدور پس از قطعیت رأی کان لم یکن تلقی می گردد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدید نظرخواسته و مفاد دادخواست تقدیمی با ملاحظه آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد و نظر به اینکه به موجب مندرجات پرونده شکات دارای هشت فقره تخلف ساختمانی مازاد بر تراکم می باشند و در مورد کلیه موارد مذکور نیز رأی به پرداخت جریمه صادر گردید و رعایت اصول فنی و یا استحکام بنا نمی تواند مجوزی برای احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمان بوده باشد و تغییر کاربری نیز مخالف اصول شهرسازی می باشد بنابراین حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید نظرخواه و اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادرگردیده و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلائل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا دستور موقت سابق الصدور پس از قطعیت رأی کان لم یکن تلقی می گردد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدید نظرخواسته و مفاد دادخواست تقدیمی با ملاحظه آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد و نظر به اینکه به موجب مندرجات پرونده شکات دارای هشت فقره تخلف ساختمانی مازاد بر تراکم می باشند و در مورد کلیه موارد مذکور نیز رأی به پرداخت جریمه صادر گردید و رعایت اصول فنی و یا استحکام بنا نمی تواند مجوزی برای احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمان بوده باشد و تغییر کاربری نیز مخالف اصول شهرسازی می باشد بنابراین حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید نظرخواه و اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادرگردیده و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده