رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر زمانی تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۲۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر زمانی تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروم
قاضیمحمدرضا دلاوری
نبی اله کرمی
آزادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر زمانی تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروم: مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محروم، کاشفیت از محرومیت منطقه پیش از تصویب مصوبه ی مربوطه را دارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست [عدم پرداخت وجوه متعلقه مناطق محروم ازسال ...تا ... ] و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مطابق لایحه جوابیه مشتکی عنه خدمت شاکی درسالهای مورد ادعا در شهرستان مهاباد مورد تصدیق و تأیید قرارگرفته و مفهوم و منطوق مصوبه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴ ه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۹ مورد استناد خواسته که اعلام داشته هیئت وزیران شهرستان مهاباد را ازابتدای سال ۱۳۸۰ جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرارداده ، هیئت وزیران شهرستان مهاباد را از ابتدای سال ۱۳۸۰ جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار داده، این امر (یعنی مصوبه مورد استناد مذکور در فوق) کاشف از محروم بودن شهرستان مهاباد قبل از تاریخ ۱۳۱/۱/۱۳۸۰ نیز می باشد و بنا به محتوای لایحه واصله از ناحیه خوانده در سالهای اشتغال شاکی درشهرستان مهاباد حق و مزایای مربوط به مناطق محروم به شاکی پرداخت نگردیده، لذا با استناد به ماده ۲ از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگ مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

کرمی - دلاوری