رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر سهل انگاری دبیرخانه دیوان در ثبت شکایت شاکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۷۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر سهل انگاری دبیرخانه دیوان در ثبت شکایت شاکی
قاضیعلی عزیزی
حسن مهدوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر سهل انگاری دبیرخانه دیوان در ثبت شکایت شاکی: در صورتی که شاکی دعوای خود مبنی بر اعتراض به آراء صادره توسط مراجع اختصاصی اداری را در مهلت زمانی تعیین شده در قانون طرح کرده باشد . اما با سهل انگاری دبیرخانه دیوان ثبت نشده باشد، موجبی برای تضییع حق وی مبنی بر اعتراض به رای وجود نداشته و نمی تواند قرار رد شکایت صادر کند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به ابلاغ رأی مورد اعتراض در مورخه ۹۴/۱۲/۹ و با توجه به اعتراض شاکی در مورخه ۹۵/۳/۱۶ و خارج از مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مهلت معینه از قواعد آمره و شکلی محسوب می شود. شکایت شاکی غیرقابل استماع تشخیص علی هذا قرار شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۷۸

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

رأی شعبه ;

نظر به اینکه شاکی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت از شکایت خود منصرف و دادخواست خود را مسترد نموده است. لذا با استناد به ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد. قرار صادره مانع از تجدید دادخواست شاکی نبوده و در اجرای ماده ۶۵ همان قانون ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد و موجه است. زیرا طبق پیوست اول پرونده دادخواست های تسلیمی شرکت از طریق پست به دبیرخانه دیوان واصل و مورخ ۹۵/۳/۱۰ مهر دبیرخانه دارد که دستور فوری فوری توزیع گردد هم صادر می شود لیکن مورخ ۹۵/۳/۱۶ ثبت دبیرخانه شده است. بنابراین با ابلاغ رای هیات تشخیص اداره کار در تاریخ ۹۴/۱۲/۹ تسلیم دادخواست درمورخ ۹۵/۳/۱۰ در مهلت قانونی سه ماهه بوده است و تاخیر در ثبت دبیرخانه نمی تواند موجب تضییع حق گردد. لذا با نقض رای شعبه ۳۷ دیوان در اجرای ماده۷۲ قانون تشکیلات پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مذکور ارجاع می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - عزیزی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۷۸

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

رأی شعبه ;

نظر به اینکه شاکی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت از شکایت خود منصرف و دادخواست خود را مسترد نموده است. لذا با استناد به ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد. قرار صادره مانع از تجدید دادخواست شاکی نبوده و در اجرای ماده ۶۵ همان قانون ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد و موجه است. زیرا طبق پیوست اول پرونده دادخواست های تسلیمی شرکت از طریق پست به دبیرخانه دیوان واصل و مورخ ۹۵/۳/۱۰ مهر دبیرخانه دارد که دستور فوری فوری توزیع گردد هم صادر می شود لیکن مورخ ۹۵/۳/۱۶ ثبت دبیرخانه شده است. بنابراین با ابلاغ رای هیات تشخیص اداره کار در تاریخ ۹۴/۱۲/۹ تسلیم دادخواست درمورخ ۹۵/۳/۱۰ در مهلت قانونی سه ماهه بوده است و تاخیر در ثبت دبیرخانه نمی تواند موجب تضییع حق گردد. لذا با نقض رای شعبه ۳۷ دیوان در اجرای ماده۷۲ قانون تشکیلات پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مذکور ارجاع می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - عزیزی