رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر طولانی شدن مدت مأموریت بر انتقال دائم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۹۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۹۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر طولانی شدن مدت مأموریت بر انتقال دائم
قاضیغلامرضا مولابیگی
میرحسینی رودبارکی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر طولانی شدن مدت مأموریت بر انتقال دائم: خدمت طولانی در اداره مقصد مأموریت و پرداخت حقوق و مزایا در این ایام، قرینه توافق ضمنی دو دستگاه مبدأ و مقصد مبنی بر انتقال دائم کارمند است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست (الف.ن.) به طرفیت رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به خواسته صدور حکم به ابطال نامه شماره ... مورخ ... مبنی بر اعلام پایان مأموریت و لغو آن به جهت عدم تطبیق وضعیت شغلی وی با حالت مأموریت و انتقال قهری به سازمان؛ توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت به شماره ... مورخ ... و همچنین ملاحظه نظریه مشاور منتخب دیوان به شماره ... مورخ ...، نظر به این که شاکی از تاریخ ... به مدت ۲۴ سال در سازمان مشتکی عنه به صورت مأمور، بدون حفظ پست سازمانی خدمت کرده است و با توجه به آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارکنان، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می بایست در خصوص تثبیت وضعیت مشارالیه اتخاذ تصمیم می کردند و ۲۴ سال خدمت در سازمان طرف شکایت و پرداخت حقوق و مزایا در این ایام به وی مؤید توافقات ضمنی می باشد که برای انتقال دائم نامبرده بین دو دستگاه انجام شده است؛ حتی اگر مکاتبات و مستنداتی در این زمینه وجود نداشته باشد. همچنین انتصاب نامبرده در سمت های مختلف و اعطای کلیه امتیازات مربوطه (رتبه ارشد و اخذ گروه تشویقی در سال ۱۳۸۷ و... ) و مکاتبات مکرر سازمان زندان ها در دهه ۷۰ و۸۰ در مورد انتقال نامبرده و عدم وصول پاسخ منفی، خود مؤید پذیرش انتقال نامبرده از سوی سازمان زندان ها می باشد. ایضا با عنایت به اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سازمان زندان های کشور در سال ۱۳۷۴ در مورد تعیین وضعیت کارکنان مأمور از سپاه پاسداران به سازمان مذکور و رعایت نکردن بندهای مکاتبه درباره مشارالیه، دلیل پذیرش وی از سوی سازمان زندان های کشور به عنوان کارمند انتقال یافته می باشد و النهایه این که پیرو درخواست سپاه پاسداران در خصوص تعیین تکلیف پاسداران مأمور و انتقال آنان در صورت تمایل و درخواست های متعدد مشارالیه جهت انتقال و علاوه بر آن موارد ذکر شده فوق، صدور نامه معترض عنه از سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دائر بر اعلام پایان مأموریت شاکی برخلاف قوانین و مقررات اداری و استخدامی بوده و قطع حقوق و مزایای وی فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا و با توجه به مراتب فوق، دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۷ و۱۰ و۱۱ و۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی به شرح ستون خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری

میرحسینی رودبارکی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدید نظرخواهی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نسبت به رأی شماره ۰۷۷۵ صادره از شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواست و ضمائم آن به خصوص رأی معترض عنه و بررسی سابقه مربوطه و لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده و اسناد و مدارک ابرازی و مکاتبات انجام شده علی الخصوص صدور احکام کارگزینی مبنی بر اشتغال تجدیدنظر خوانده به صورت رسمی و با مشخص نمودن پست سازمانی و با توجه به ماده ۶ و ۷ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزرات خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۶۴ مجلس شورای اسلامی؛ نظر به این که اقدامات شعبه صادرکننده رأی مورد اعتراض، وفق مقررات بوده و تخطی از قانون مشهود نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض آن را فراهم نماید ارائه نکرده است، لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترض عنه را عینا تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی