رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم ابلاغ موارد اتهامی به کارمند

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۲۳۲
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۲۳۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر عدم ابلاغ موارد اتهامی به کارمند
قاضیامینی
میرحسینی رودبارکی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم ابلاغ موارد اتهامی به کارمند: عدم ابلاغ موارد اتهام به کارمند از موجبات نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای (س. ب.) به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته فوق الذکر [نقض رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری]، توجها به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی، نظر به اینکه هیأت محترم، ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در خصوص ابلاغ کتبی مورد و یا موارد اتهام به کارمند رعایت نکرده و نسخه ابلاغ شده آن در پرونده تخلفاتی شاکی ملاحظه نمی شود؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، دیوان با توجه به عدم رعایت مقررات مربوطه از سوی هیأت محترم صادر کننده رای، رأی معترض عنه را مخدوش و لازم الفسخ تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد ۷، ۱۳ و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده به هیأت هم عرض ارجاع تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، همچنین رعایت موازین شرعی و قانونی به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیر الذکر اقدام به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

امینی میرحسینی رودبارکی