رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۱۲
شماره دادنامه۹۱۰۹۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری
قاضیاحمد خضرائی
چاووشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری: عدم اظهار نظر در خصوص یکی از عناوین خواسته از جمله اضافه کاری موجب نقض رأی هیأت حل اختلاف میگردد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲و۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه در خصوص اضافه کاری شاکی اظهار نظری نشده است فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

خضرائی - چاووشی