رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم تأمین اعتبار بر پرداخت پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۴۵۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۴۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر عدم تأمین اعتبار بر پرداخت پاداش پایان خدمت
قاضیمحمدرضا دلاوری
علیقلی فرح پور
ذبیح اله واحدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم تأمین اعتبار بر پرداخت پاداش پایان خدمت: عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مکتسبه و مسلم مستخدم مبنی بر دریافت مابه التفاوت پاداش حسن خدمت و یا پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی، نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار {به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش حسن خدمت} و با ملاحظۀ مستندات ارائه شده صرف نظر از اینکه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۰۶۰ مورخ ۸۸/۱۰/۲۶ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص خواستۀ شاکی مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت حکم مقتضی صادر شده است لکن نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه دفاعیه به عدم پرداخت آن به علت عدم تأمین اعتبار از سوی وزارت متبوع اذعان نموده است به استناد دادنامه های شماره ۱۶۴ مورخ ۷۰/۱۲/۲۰ و شماره ۳۹۴ مورخ ۸۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه عدم تأمین اعتبار مسقط حق مکتسبه و مسلم مستخدم نیست، شکایت موجه تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی و پرداخت پاداش حسن خدمت به میزان مبلغ یاد شده صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری - کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

فرحپور دلاوری