رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم تأمین اعتبار هدیه ایثار جانبازان بر پرداخت آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۰۰۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۰۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر عدم تأمین اعتبار هدیه ایثار جانبازان بر پرداخت آن
قاضیمرتضی علی اشراقی
حمیدرضاشریعت فر
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم تأمین اعتبار هدیه ایثار جانبازان بر پرداخت آن: پرداخت هدیه ایثار به جانبازان، اقدامی ارفاقی و مساعدتی از سوی سازمان امور ایثارگران ناجا است که در صورت عدم تأمین اعتبار آن، سازمان مذکور تکلیفی بر پرداخت ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اقدام سازمان خوانده مبنی بر گردآوری اطلاعات از جانبازان ۱۵ الی ۲۴ درصد مبنی بر مساعدت به آنان [پرداخت هدیه ایثار] در صورت تأمین اعتبار، اقدامی ارفاقی و مساعدتی بوده و سازمان موصوف [سازمان امور ایثارگران ناجا]، در خصوص مورد با هیچگونه الزام و تکلیف قانونی مواجه نبوده و از طرفی بنا به اعلام مشتکی عنه، تاکنون اعتبار قانونی لازم برای انجام مساعدت مورد نظر از سوی مبادی ذی ربط تأمین و فراهم نگردیده است. بنا به مراتب مرقوم، تضییع حقی از شاکی ملحوظ و محرز نبوده، مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان قابل اعتراض خواهد بود.

رییس شعبه ششم دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به تجدیدنظرخواهی آقای ح. پ. نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ... به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ... نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به خروج طرف شکایت از موعد بیست روزه قانونی، مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اشراقی - شریعت فر