رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عفو عمومی محکومان نظامی بر حکم اخراج

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۴۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر عفو عمومی محکومان نظامی بر حکم اخراج
قاضیفرح پور
اشراقی
شریعت فر
عرفان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر عفو عمومی محکومان نظامی بر حکم اخراج: صرف صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد عفو عمومی، موجب رفع آثارتبعی حکم از جمله اخراج به دلیل فرار از خدمت و غیبت بیش از شش ماه نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۳۷۲ مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

نظر به اینکه اخراج شاکی متعاقب فرار بیش از ۶ ماه، منطبق با تبصره ماده ۹۶ قانون آجا بوده، صرف صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرای نظامی، موجب منتفی شدن اخراج نمی گردد. زیرا طبق ماده ۱۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد و اخراج از آثار تبعی بوده، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. ضمنا شاکی در باب اعاده به کار به لحاظ جانباز بودن می تواند خواسته خود را تقدیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان نماید و رأی آن کمیسیون قابل اعتراض در دیوان است. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

فرحپور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ع. فرزند م. به طرفیت ن. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدید نظر خواه صورت نپذیرفته و رأی معترض عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دادنامه تجدید‏نظر خواسته را نتیجتا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی شریعت فر عرفان