رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر لغو تصمیمات و مقررات اداری موجد حقوق مکتسبه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۵۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر لغو تصمیمات و مقررات اداری موجد حقوق مکتسبه
قاضیمحمدرضا دلاوری
محمد ساریخانی
یاورزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر لغو تصمیمات و مقررات اداری موجد حقوق مکتسبه: حقوق مکتسبه ای که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته است به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی می باشد. از این رو مستخدمینی که در زمان بازنشستگی از حقوق استخدامی خاصی برخوردار بوده اند، با لغو مقررات اداری موجد حقوق مزبور به وسیله تصمیمات لاحق،همچنان از حقوق مزبور بهره مند می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۱ آیین نامه اجرایی سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران موضوع بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۸۱، حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی که مستخدم دولت بوده اند و مشترکان کلیه صندوق های بازنشستگی اختصاصی که تا پایان سال ۱۳۷۸ بازنشسته از کارافتاده و فوت شده اند، براساس مقاطع تحصیلی، نوع مشاغل، سابقه خدمت و طبق ارقام مندرج در جدول ماده (۴) این آیین نامه تعیین شده و با التفات حقوق بازنشستگی و وظیفه تا ارقام مذکور به آنان پرداخت می گردد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به حکم بازنشستگی شاکی به تاریخ ۱۳۷۷/۴/۱، لذا نامبرده مشمول حکم مقنن در بند ل مرقوم و آیین نامه فوق الذکر بوده و استحقاق برخورداری از حقوق پیش بینی شده در این آیین نامه را دارد و چون حق مورد اشاره از جمله حقوق مکتسبه بوده، لذا مقررات بعدی موجب زایل شدن آن با عنایت به رأی شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی شود. از طرفی آیین نامه صدرالذکر چون منبعث از حکم مقنن و به موجب اختیارات ناشی از مجوزات قانونی تصویب شده و در واقع بیانگر منظور قانونگذار است، لذا دفاع خوانده مبنی بر توقف اجرای آن به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری وجاهت قانونی ندارد. با اوصاف ذکر شده، شکایت وارد تشخیص و مستندا به مقررات مرقوم ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ورود آن و الزام خوانده نسبت به اجابت خواسته خواهان و همچنین پرداخت معوقات مورد ادعا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه ۱۳۸۱ درحق وی صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری - یاورزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب بند ۱ آیین نامه اجرایی سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران موضوع بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی که مستخدم دولت بوده اند و مشترکان کلیه صندوق های بازنشستگی اختصاصی که تا پایان سال ۱۳۷۸ بازنشسته از کارافتاده و فوت شده اند بر اساس مقاطع تحصیلی نوع مشاغل سابقه خدمت و طبق ارقام مندرج در جدول ماده ۴ آیین نامه از افزایش حقوق برخوردار می شوند و لغو مقررات مذکور، مسقط حق تجدیدنظرخوانده نبوده و اقدام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و همین مبنا در حقوق اداره برابر اصل اقدام به حقوق مکتسبه مقام اداره نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن فسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد و به عبارت بهتر، حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و اصل عطف به ماسبق شدن تصمیمات و قوانین و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم و اقدام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد. لذا بنا به جهات فوق، تقاضای تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و استواری معترض به، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ساریخانی - دلاوری