رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر محکومیت در هیات های تخلفات اداری بر صلاحیت عمومی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۰۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر محکومیت در هیات های تخلفات اداری بر صلاحیت عمومی
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدکریمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر محکومیت در هیات های تخلفات اداری بر صلاحیت عمومی: صرف محکومیت در هیات تخلفات اداری به علت اتهاماتی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه موجب مخدوش شدن صلاحیت عمومی کارمندان نمی گردد .

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی م. فرزند س.الف. به طرفیت هیئت محترم یاد شده[هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه ] به خواسته فوق الذکر[اعتراض به رای شماره ۹۰۰۰/۲/۱۲۶۲/۱۰۹۰-۹۳/۶/۱۷ و تقاضای نقض و ابطال آن] اعتراض به رای شماره ۹۰۰۰/۲/۱۲۶۲/۱۰۹۰-۹۳/۶/۱۷ و تقاضای نقض و ابطال آن این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ملاحظه پرونده گزینشی شاکی با توجه به اینکه شاکی هیچ دلیل موجهی که موجبات نقض رای صادره را فراهم نماید ارائه ننموده ضمن آنکه با بررسی پرونده گزینشی شاکی هیچگونه اشکال شکلی و ماهوی در رسیدگی و صدور رای آن ملاحظه نگردید.لذا شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه۲۳ دیوان عدالت اداری - برقعی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا تجدیدنظرخواه از اتهام اخذ رشوه به موجب دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ارومیه به دلیل عدم احراز انتساب بزه با صدور قرار منع تعقیب برائت حاصل کرده است. ثانیا هرچند نامبرده به موجب آرای مختلف هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکومیت یافته لیکن اتهامات منتسبه در پرونده های هیات رسیدگی به تخلفات اداری از موضوعاتی که صلاحیت عمومی وی را مخدوش سازد نبوده و چون صرف محکومیت در هیات تخلفات اداری به علت اتهاماتی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه موجب مخدوش شدن صلاحیت عمومی کارمندان نمی گردد و با اینکه نوع تخلف از تخلفاتی که موجب زایل شدن صلاحیت عمومی کارمندمی شود نیست. لذا محکومیت در هیات های مذکور به منزله نفی صلاحیت عمومی وی نمی باشد. ثالثا اظهارات منابع در پرونده گزینش دلالت بر تایید صلاحیت نامبرده دارد و دلایل ارائه شده برعدم صلاحیت وی موجب اطمینان دراین خصوص نمی گردد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۵ قانون گزینش احرازعدم صلاحیت باید مبتنی بر شیاع مفید اطمینان یا دلایل موثق باشد بنابراین در مانحن فیه دلایل ارائه شده نیز اطمینان آور نیست علی هذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی ونقض رای معترض عنه حکم به ورودشکایت دائر بر نقض رای هیات گزینش صادر و اعلام می گردد رسیدگی مجدد همان هیات با رعایت مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری واگذارمی گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی کریمی