رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر واریز اشتباه حق بیمه در پرداخت مقرری بیکاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۹۲۳
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۹۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاثر واریز اشتباه حق بیمه در پرداخت مقرری بیکاری
قاضیاحمدرحیمی گرجی
نبی اله کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر واریز اشتباه حق بیمه در پرداخت مقرری بیکاری: واریز اشتباه حق بیمه ی کارگر اخراجی توسط کارفرما، دلیل قطع مقرری بیمه بیکاری وی نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی(کارگر اخراجی ) علیه اداره کل تامین اجتماعی استان البرز شعبه اشتهارد به خواسته الزام خوانده به برقراری مجدد بیمه بیکاری]نظر به اینکه به دلالت نامه شماره ......... شرکت ورق کارتن (برگ ۳ پرونده ) به شعبه شهرستان اشتهارد تامین اجتماعی مبنی بر:( به دلیل تازه کاربودن کارمند حسابداری شرکت اشتباه در ارسال حق بیمه نسبت به خواهان بوده است) و با توجه به گزارش بازرس اداره کار در تاریخ ....... موید ارسال اشتباهی حق بیمه شاکی توسط شرکت فوق الذکر می باشد. بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر الزام خوانده به برقراری مجدد بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد طبق جدول مربوطه با حذف سوابق بیمه پردازی اشتباهی نامبرده ،در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۶دیوان عدالت اداری - طباطبایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۲ از قانون بیمه بیکاری در حدود مقررات صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه

رحیمی کرمی