رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر پرداخت حقوق وظیفه در ممنوعیت پرداخت کسور بازنشستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۸۴۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۸۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاثر پرداخت حقوق وظیفه در ممنوعیت پرداخت کسور بازنشستگی
قاضیاشراقی
عرفان
شریعت فر
فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر پرداخت حقوق وظیفه در ممنوعیت پرداخت کسور بازنشستگی: پرداخت حقوق وظیفه به جانبازان دارای کمتر از بیست سال سابقه خدمت، مانع از پرداخت کسور بازنشستگی ایشان به صندوق بیمه تا رسیدن سابقه به بیست سال نمیباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۴۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰


با عنایت به اینکه شاکی جانباز انقلاب اسلامی بوده و توجها به اینکه در اجرای ماده ۱۸۸ قانون استخدام ناجا، کسور بازنشستگی از وظایف ناجا و دریافت آن از تکالیف تأمین اجتماعی بوده و اینکه صرف استفاده از حقوق جانبازی از موجبات عدم واریز حق بیمه و احتساب سابقه نمی باشد، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام ناجا به واریز حق بیمه شاکی از مورخ ... لغایت ... و الزام تأمین اجتماعی به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

فرح پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل انضباطی و امور قضائی ناجا به طرفیت آقای س.ه. فرزند س.ی. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر، باتوجه به این که اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد و بنابراین در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اشراقی عرفان شریعت فر