رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای اسناد رسمی معتبر توسط دستگاه های اجرایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۶۱۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۶۱۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاجرای اسناد رسمی معتبر توسط دستگاه های اجرایی
قاضیغلامرضا مولابیگی
سید کاظم موسوی
بشارتی فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای اسناد رسمی معتبر توسط دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی مکلف به ترتیب اثر دادن به اسناد رسمی معتبر هستند و قبل ازصدور تصمیم قضائی مبنی بر ابطال آن اسناد، مجاز به محروم نمودن افراد ازحقوق مکتسبه قانونی خود نیستند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

به صراحت ماده ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین مؤثر بوده مگر اینکه به نفع شخص ثالثی تعهد گردد و توافقات شهرداری شیراز با آقای پ. م. به فرض عدم ایفاء تعهد و یا کشف فساد اثری در اقدامات حقوقی صورت گرفته با شاکیه به وجود نمی آورد و در راستای تکالیف مقرر قانونی اداره طرف شکایت به منظور حقوق شاکیه اقدامات لازم را جهت اعمال حقوق مالکانه انجام و مبادرت به اقامه دعوی جهت حقوق ادعائی خویش که ناشی از قرارداد می باشد در مراجع ذیصلاح بعمل خواهد آورد. لذا بکارگیری حاکمیت قانونی نسبت به شخص ثالث جهت احقاق حقوق ادعائی خود از طرف قرار داد وجاهت قانونی نداشته و در اجرای مواد ۱۱و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکیه و لغو تصمیم موضوع نامه ... شهرداری شیراز صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر خوانده دارای سند رسمی مالکیت بر زمین مورد نزاع بوده و دستگاههای اجرائی مکلف به ترتیب اثر دادن به اسناد رسمی معتبر هستند و قبل از صدور تصمیم قضائی مجاز به محروم نمودن ازحقوق مکتسبه قانونی نیستند، مگر اینکه اسناد مالکیت ابطال گردد. در شرایط فعلی از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ۴۱۱-۱۳۹۳/۲/۲۸ تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی