رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای رأی ناشی از عدم پرداخت جریمه و صدور دستور موقت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۱۳۲
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۱۳۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳۱دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاجرای رأی ناشی از عدم پرداخت جریمه و صدور دستور موقت
قاضیشریعت فر
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای رأی ناشی از عدم پرداخت جریمه و صدور دستور موقت: توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که ناشی از اقدام شاکی در عدم پرداخت جریمه بوده، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن، دلایل ابرازی شاکی مثبت ورود خسارت نیست، زیرا اجرای حکم معترض عنه به دلیل اقدام خود شاکی در عدم پرداخت جریمه می باشد که منجر به صدور حکم معترض عنه گردیده که اگر جریمه مقرر را می پرداخت مشکل برای وی بوجود نمی آمد، لذا فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. علیهذا موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

شریعت فر بهرامی