رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای مزایده و صدور دستور موقت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۷۴
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۷۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۴دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاجرای مزایده و صدور دستور موقت
قاضیصباغی
صفوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای مزایده و صدور دستور موقت: جلوگیری از اجرای مزایده، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که ضمیمه می باشد، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر مزایده ملک می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت ]بانک صنعت، معدن و تجارت همدان[ در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

صباغی صفوی