رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۴۴۴
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۴۴۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت
قاضیمرتضی عاشوری
سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت: به دلیل عدم احصای اضافهکار به عنوان فوقالعاده مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری، محاسبه آن در پاداش پایان خدمت وجهی ندارد

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته الزام خوانده به محاسبه پرداخت وجوه اضافه کار در پاداش پایان خدمت به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات و دقت درمتن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ... ثبت دفتر لوایح، نظر به اینکه اولا شاکی محترم درسال ۱۳۸۸ (زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری) بازنشسته گردیده. ثانیا به موجب ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندانی که موجب این قانون بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد و چون فوق العاده اضافه کار از فوق العاده های مندرج در بندهای ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی گردد، بنابراین شعبه احتساب فوق العاده اضافه کار را در پاداش پایان خدمت خلاف قوانین و مقررات دانسته و شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عاشوری سعادت