رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام برکناری از کار به عنوان سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۱۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام برکناری از کار به عنوان سابقه خدمت
قاضیغلامرضا مولابیگی
سید کاظم موسوی
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام برکناری از کار به عنوان سابقه خدمت: منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمند می باشد که درحالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوطه را پرداخت نموده است. از این رو ایام برکناری از کار به عنوان سابقه خدمت محسوب نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه برابر ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمند می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوطه را پرداخت نموده یا می نماید و ... و با عنایت به اینکه شاکی در ایام ۱۰ ساله مورد نظر اشتغال به کار نداشته و بالتبع حقوقی دریافت ننموده و کسور مربوط به بازنشستگی را نیز پرداخت ننموده، بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی وجود ندارد. لذا شکایت وی را غیر وارد تشخیص مستندا به مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری

بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مشارالیها آموزگار رسمی آزمایشی بوده هسته گزینش با تبدیل به رسمی قطعی مخالفت و مدیریت متبوع با صدور حکم کارگزینی شماره ... به استناد ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری قبل از انقضای مدت آزمایشی صالح بر ابقاء تشخیص نداده از خدمت برکنار گردیده، مجددا ده سال بعد با موافقت هسته گزینش به صورت قراردادی پاره وقت سپس به رسمی آزمایشی و در نهایت به رسمی قطعی تبدیل و تقاضای احتساب فاصله خدمتی را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۱۱۰-۱۳۹۳/۵/۱۵ گردیده است. نظر بر اینکه اعاده وی به خدمت ادامه استخدام قبلی نبوده بلکه استخدام جدید بوده، ایراد مؤثر به عمل نیامده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی بدوی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی