رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام تعلیق کارمند به عنوان سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۵۱۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۵۱۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام تعلیق کارمند به عنوان سابقه خدمت
قاضیمحمدرضا دلاوری
رحیم باقری زیاری
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام تعلیق کارمند به عنوان سابقه خدمت: در صورت نقض رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر تعلیق کارمند از خدمت و صدور حکم برائت، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پذیرش حق بیمه ایام تعلیق و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی خواسته احتساب ایام تعلیق از ۱۳۸۸/۱/۱۲ لغایت ۱۳۸۹/۷/۲ می باشد و با توجه به اینکه شاکی در اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات تعلیق شده که با شکایت در دیوان از اتهام انتسابی، مبرا و رأی هیأت تخلفات نقض شده و با توجه به اینکه بیکاری شاکی خارج از میل و اراده بوده و کارفرما [سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران: ایرنا] نیز حاضر به پرداخت حق بیمه ایام مذکور می باشد، لذا ضمن رد دفاعیات سازمان [تامین اجتماعی]، شکایت وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

باقری زیاری -دلاوری