رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام تعلیق کارگر در سابقه خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۶۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۶۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام تعلیق کارگر در سابقه خدمت
قاضیمحمدرضا دلاوری
علیقلی فرح پور
احمد عزیزی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام تعلیق کارگر در سابقه خدمت: با تعلیق رابطه کارگری و کارفرمایی، ایام بلا تکلیفی جزء سابقه کارگر محسوب و کارفرما مکلف به تأدیه کلیه حق السعی به کارگر می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده نظرباینکه ایام بازداشت کارگر از ۸۲/۷/۱ تا ۸۲/۸/۲۲ بوده درخواست کارگر به خواسته اخراج از کار در ۹۲/۹/۸ در اداره کار ثبت گردیده وکارگر تا ۸۲/۸/۲۳ اجازه مراجعه به کارگاه را نداشته وپس از آن تاریخ کارفرما اجازه برگشت به کار را نداده وکارگر در اجرای ماده ۲۰ قانون کار ضمن تعلق قرارداد وبه وظیفه خود در مفاد آن ماده اقدام نموده با توجه به مراجعه کارگر به کارفرما وامتناع ایشان از بازگشت بکار مقدور که تا پس از ناحیه کارفرما محقق گردیده است وبا توجه به تعلیق رابطه کارگری وکارفرمایی وایام بلا تکلیفی جزء سابقه کارگر محسوب وکارفرما مکلف به تأدیه کلیه حق السعی معوقه کارگر می باشد بنا بمراتب فوق دلیل ومدرکی که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد اقامه نگردیده است بنا بمراتب فوق شکایت را غیر وارد تشخیص وحکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری -عزیزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شعبه پنجم تجدیدنظرنظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است.

مستشار شعبه ۵تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار

علیقلی فرح پور - محمد رضا دلاوری