رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
قاضیمحمدرضا دلاوری
محمد ساریخانی
شجاع

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی: ایام خدمت غیر رسمی در دستگاه های دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت الف. ی ع. ک. با توجه به اوراق پرونده طرف اول شکایت در لایحه تقدیمی به شماره... لوایح اظهار نمود که شاکی فاقد هرگونه مدرک مبنی بر اشتغال است. نظر به دیگر اوراق پرونده کفایت اثبات دعوی نمی نماید. شاکی میتواند از طریق مراجع قانونی اداره کار نسبت به اثبات رابطه کارگری اقدام نماید. در وضعیت فعلی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۴۹ دیوان عدالت اداری

شجاع

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی به عنوان سابقه خدمت دولتی با عنایت به تعریف خدمت دولتی به شرح بند ب ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظیفه محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و نظر به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی منع قانونی نداشته و آرا وحدت رویه شماره ۵۱۱-۵۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ و ۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه های دولتی را مورد تصریح قرار داده و علاوه بر آن از جهت پرداخت حق بیمه توسط دستگاه متبوع مستخدم و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از آنجائیکه طبق بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند مشمول قانون مذکور می گردند. به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و تایید کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان مذکور در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول حق بیمه واحتساب آن می باشد. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده ۷۲ قانون دیوان پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است .

مستشاران شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری