رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۸۰۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۸۰۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه
قاضیمرتضی عاشوری
علیقلی فرح پور
چاووشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه: مدت خدمت وظیفه مشمولان قانون تأمین اجتماعی، پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون، بدون نیاز به پرداخت سهم حق بیمه ی بیمه شده جزء سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت و خواسته آقای م.گ.ز. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر اجرای تبصره سابق ماده ۱۴ قانون کار و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و احتساب خدمت سربازی جزء سابقه سنوات بیمه ای، با توجه به مقررات مواد مزبور که مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی را پس از پایان خدمت و اشتغال در مؤسسات مشمول قانون مذکور جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظور نموده، شاکی نیز طبق محتویات پرونده و مستندات پیوست آن واجد شرایط مندرج در مواد قانونی مذکور بوده و دفاعیات سازمان مبنی بر اینکه با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه بعدی آن نحوه محاسبه خدمت وظیفه به عنوان سابقه موکول به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده از سوی شاکی می باشد، با توجه به رأی لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۰-۱۳۸۶/۱۰/۲، غیر موجه تشخیص، ضمن رد دفاعیات مذکور با اعلام عدم شمول تبصره اصلاحی فوق الاشعار نسبت به شاکی و افراد مشابه وی و اینکه اثر قانون نسبت به آینده است و شاکی قبل از تصویب اصلاحیه، مشمول تبصره سابق ماده ۱۴ قانون کار و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی بوده و مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به انجام خواسته بر اساس مقررات فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده ۶۵ قانون مارالذکر می باشد.

رییس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری

چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه قانونگذار به صراحت در تبصره ماده ۱۴ قانون کار اعلام کرده مدت خدمت سربازی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می شود و بیمه شده را ملزم به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده ننموده است و اینکه دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید همین موضوع بوده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۲۷۶۲ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور