رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۶۹۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۶۹۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت
قاضیمحمدرضا دلاوری
رحیم باقری زیاری
عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت: تسهیلات رفاهی از مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه نبوده و در پاداش پایان خدمت محاسبه نمی گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی آقای ه. ث.ش. دلیل و مستند قانونی که مثبت ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی باشد، ارائه ننموده و با توجه به اینکه مبالغ پرداختی از سوی دستگاه متبوع شاکی بابت تسهیلات رفاهی مسکن و غیره بوده که از مزایای مستمر محسوب نمی گردد تا حق بیمه از آن کسر گردد و به تامین اجتماعی پرداخت شود، لذا به لحاظ عدم کسر حق بیمه در محاسبه پاداش پایان خدمت هم قرار نمی گیرد و دفاعیات مطروحه، موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ ، ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قاعده دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

باقری زیاری - دلاوری