رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حقوق اضافه کار در پرداخت تفاوت تطبیق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۷۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب حقوق اضافه کار در پرداخت تفاوت تطبیق
قاضیبهرام رضوانی گیل کلائی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب حقوق اضافه کار در پرداخت تفاوت تطبیق: اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوطه است و در حکم حقوق ثابت به حساب می آید. لذا باید مورد تطبیق قرار بگیرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

هم چنان که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰ ۹۱/۰۶/۰۶ آمده است اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء پ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است و لذا باید مورد تطبیق قرار بگیرد. بنابراین شکایت قابل اجابت است و مستند به مراتب پیشگفت و ماده ی ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده در مهلت قانونی اقدام ننموده است بنابراین به استناد ماده ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۲۸ قانون مزبور قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

مدیر دفتر شعبه چهاردهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

رضوانی